Ochrana oznamovatelů je ve společnosti Kateřina Sedláčková – KAMOS (dále také jen „KAMOS“), zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) s tím, že KAMOS zavedla vnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení o možném protiprávním jednání.

Vnitřní oznamovací systém je určen pouze fyzickým osobám, tj. oznamovatelům, kteří podali oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které získali v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro KAMOS a měla by jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro KAMOS se rozumí:

Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smluv, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro KAMOS se také rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení:

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb.,
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:

 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů                        
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU. 

                        

Za oznámení se nepovažuje to oznámení nebo jeho část, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, čímž se rozumí:

 • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy ČR,
 • vnitřní pořádek a bezpečnost,
 • ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 • ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem EU,          
 • plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 • významné bezpečností informace, nebo
 • bojeschopnost ozbrojených sil ČR,

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Kateřina Sedláčková.

Způsob podání oznámení:

 • písemně na adresu Rodinná 681/7, 700 30  Ostrava – na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky na tel. čísle 602 23 79 29, a to v pracovních dnech v době od 11,00 do 14,00 hod (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mailem: e-mail: kamos@kamos.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky.
 • Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

 

Ochrana oznamovatele:

Společnost KAMOS nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu oznámení v průběhu šetření.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. KAMOS neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc a jejichž podrobný výčet je uveden v zákoně č. 171/2023 Sb.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

Příslušná osoba při přijímání a vyřizování došlých oznámení a při komunikaci s oznamovatelem postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb.

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů                   
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů                        
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU. 

                        

Za oznámení se nepovažuje to oznámení nebo jeho část, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, čímž se rozumí:

 • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy ČR,
 • vnitřní pořádek a bezpečnost,
 • ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 • ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem EU,          
 • plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 • významné bezpečností informace, nebo
 • bojeschopnost ozbrojených sil ČR,

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Kateřina Sedláčková.

Způsob podání oznámení:

 • písemně na adresu Rodinná 681/7, 700 30  Ostrava – na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky na tel. čísle 602 23 79 29, a to v pracovních dnech v době od 11,00 do 14,00 hod (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mailem: e-mail: kamos@kamos.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky.
 • Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

 

Ochrana oznamovatele:

Společnost KAMOS nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu oznámení v průběhu šetření.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. KAMOS neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc a jejichž podrobný výčet je uveden v zákoně č. 171/2023 Sb.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

Příslušná osoba při přijímání a vyřizování došlých oznámení a při komunikaci s oznamovatelem postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb.